Nieuws: GBS De Puzzel Vorst zoekt.....

GBS De Puzzel Vorst zoekt... KINDERBEGELEIDER VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG (m/v/x)

DOOR ADMIN
. @ 22.01.19


De gemeente Vorst zoekt voor de GBS De Puzzel een KINDERBEGELEIDER VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG (m/v/x)

Uiterste solliciatiedatum: 07 september 2018

Functieomschrijving:

De kinderbegeleiders vangen in groepsverband kinderen van 2,5 tot 12 jaar op in de basisschool. De opvang vindt plaats voor, tijdens en na de schooluren en op woensdagnamiddag.  De begeleiders voeren opdrachten uit in functie van een efficiënte en kindvriendelijke werking van de dienst voor-en naschoolse kinderopvang.

Plaats in de organisatie:
Je werkt in teamverband samen met andere collegakinderbegeleiders en het onderwijzend personeel van de basisschool. Je pleegt structureel overleg met de Brede Schoolcoördinator van de gemeente.

Niveau:
Niveau D / Barema D1-2-3 / Voltijds contract voor onbepaalde duur / Uurregeling vast te leggen in overleg met de schooldirectie.

Takenpakket:
- Educatief en recreatief opvangen van de kinderen (begeleiden en toezicht houden);
- Het begeleiden van kinderen tijdens schooluitstappen;
- Klasopvang bij afwezigheid van de leerkracht wegens ziekte, nascholing…;
- Plannen en organiseren van activiteiten aangepast aan de leeftijd van de kinderen;
- Op gepaste wijze tussenkomen bij conflicten;
- Het opnemen van algemeen verzorgende taken;
- Communiceren met kinderen van diverse achtergronden;
- Regels en afspraken van de school (laten) toepassen;
- Instaan voor een hygiënische omgeving van de kinderen;
- Aandacht besteden aan de psychosociale aspecten van de opgevangen kinderen;
- Instaan voor een eenvoudige lunch (boterhammen of warme maaltijd opdienen) en/of vieruurtje;
- Het aanwezige spelmateriaal gebruiken zodat verschillende spelvormen aan bod kunnen komen en via geleide activiteiten voor elk kind voldoende ontwikkelings-en ontplooiingskansen bieden op elk ervaringsgebied;
- Het uitvoeren van administratieve taken waaronder:
o In-en uitschrijven van de kinderen
o Activiteitenverslag opstellen na het uitvoeren van een geleide activiteit
o Verslag opnemen tijdens een teamvergadering;
- Het bijwonen van en actief deelnemen aan teamvergaderingen, in samenspraak met de Brede Schoolcoördinator;
- Het doorgeven van informatie aan andere begeleiders;
- Het verzorgen van een goed contact met de ouders en de scholen;
- Het bereid zijn tot het volgen van de nodige vormingen verbonden aan de kinderopvang.

Competentieprofiel:
- Kennis van begeleidings- en animatietechnieken;
- Kennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften;
- Eerste hulp bij kleine ongevallen;
- Kennis van het Nederlands : B1 spreken /luisteren en A2 lezen/schrijven;
- Vlotte communicatieve vaardigheden;
- Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken door een actieve bijdrage te leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van problemen of conflicten, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van eigen belang is;
- Polyvalentie;
- Creativiteit.

Houding:
- Gemotiveerde werkhouding;
- Openheid tegenover collega’s, ouders en hiërarchische meerderen;
- Teamgeest;
- Verantwoordelijkheidszin;
- Zich flexibel opstellen, ook inzake dienstuurregelingen;
- Kunnen omgaan met diversiteit;
- Discreet omgaan met vertrouwelijke informatie;
- Omgangsniveau afstemmen op de ontwikkelingsfase van de opgevangen kinderen;
- Bereid zijn zich bij te scholen;
- Zich telkens opnieuw aangesproken voelen om met een open geest en uit eigen beweging zaken aan te pakken;
- Afspraken nakomen en handelen volgens de algemeen aanvaarde normen en waarden, rekening houdend met de regels en het beleid;
- Zich kunnen inleven en tonen dat men rekening houdt met de (al dan niet rechtstreeks) geuite gevoelens, behoeften en wensen van anderen;
- Een mondelinge boodschap vaardig overbrengen zodat het publiek tot wie de boodschap gericht is, ze begrijpt;
- Actief bijdragen tot de voortdurende verbetering en vernieuwing van kennis, methodes, processen, diensten en producten;
- Structuur aanbrengen in tijd en ruimte en prioriteiten stellen bij het aanpakken van problemen.

Diploma:
Houder zijn van een diploma hoger (beroeps)onderwijs, secundair (volwassen)onderwijs, syntra –of VDAB-getuigschrift “Kinderbegeleider buitenschoolse opvang”
OF minstens 3 jaar relevante ervaring in het vak hebben in een opvanglocatie met een kwalitatieve werking;
Een EHBO-getuigschrift is een troef.

Extra legale voordelen:
Terugbetaling vervoerskosten met het openbaar vervoer (100%);
26 dagen jaarlijkse vakantie + gepresteerde overuren;
8 dagen compensatieverlof;
Anciënniteit gepresteerd in de publieke sector wordt volledig gevaloriseerd;
Anciënniteit gepresteerd in de privésector: valorisatie maximum 6 jaar.

Solliciteren:
Stuur je motivatiebrief en curriculum vitae:
Per post: GEMEENTE VORST – Nederlandstalige aangelegenheden, Dienst Openbaar Onderwijs - Pastoorstraat 2 - 1190 VORST
Per mail : chaesaerts@vorst.brussels

Uiterste sollicitatiedatum: 07 september 2018

DEEL DEZE PAGINA